עובדה ידועה היא כי חברות סטארט אפ העוסקות במחקר ופיתוח מתקשות בגיוס כספים מהשוק הפרטי. אני מעוניינת להביא בפניכם הוראת מנכ”ל חדשה שמטרתה ליצור מסלול חדש, שיפעל לעידוד השקעה בחברות מתחילות, שלא קיבלו בעבר תמיכה מלשכת המדען הראשי, במטרה לאפשר לחברות להמשיך ולפעול. ההתערבות הממשלתית הניתנת במסגרת מסלול זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים ויצירת תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח ויש להם משקל רב בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה עתירת הידע במדינת ישראל.

במסגרת הוראות מסלול זה, המדען הראשי פועל להגדלת הוודאות לגבי התמיכות הממשלתיות במטרה לסייע להשקעה על ידי גורמים פרטיים.

הטבות התכנית:

– שיעור המענק הניתן לחברות יהיה קבוע ויעמוד על 50%.

– סך המימון שיוענק ע”י לא יעלה על סך של 5 מיליון ₪ לתקופה של עד 24 חודשים.

– יבחנו אישורים רב-שנתיים לתכניות מחקר ופיתוח של חברות מתחילות.

התנאים להשתתפות בתכנית:

– חברה ישראלית אשר במועד הפנייה למסלול לא חלפו שלוש שנים מיום התאגדותה.

– חברה אשר לא קיבלה תמיכות מהמדען הראשי בעבר, פרט לתמיכות במסגרת תכנית החממות ותנופה.

– היקף המכירות של החברה מיום הקמתה שלא עלה על חצי מליון ש”ח.

– היקף המימון שגייסה החברה וסך הוצאותיה. תנאים אלו משתנים בהתאם לתחומי הפעילות של החברה          והיסטוריית התמיכה מלשכת המדען הראשי.

  נשמח לסייע בכל שאלה או בחינה של זכאות להצטרפות לתכנית.

 _________________________________________________________________

כרמית אורון , סמנכ”ל שיווק ברוקס קרת,  carmit@brooks-keret.co.il