סעיף 20 לחוק האנג’לים קובע כי השקעה של יחיד במניות “חברת מטרה” (חברה עתירת מו”פ) תותר לו כהוצאה, וזאת בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף (להרחבה בעניין זה ראה מבזק מס 4/2011).

במסגרת חוק האנג’לים נקבעו תנאים לאפיון חברת מטרה שאחד מהם הינו כי פעילות החברה הינה “מחקר” ו”פיתוח” (והוצאות שהוצאו בגין אותן פעילויות) וזאת בהתאם להוראות חוק המו”פ ובלבד שניתן אישור המדען הראשי ביחס לכך.

ביחס לכך יצוין, כי הנוהל לקבלת אישור המדען הראשי נקבע במסגרת “נוהל אישורים ובקשות מיוחדות במסגרת חוק המו”פ” .

בהתאם לסעיף 3.19 לנוהל המדען הראשי, על מנת להקל על חברות (חברת מטרה) לגייס משקיעים, לשכת המדען מאפשרת שני מסלולים לצורך קבלת האישור.

  מסלול ראשון – אישור מקדמי

הגשת בקשה מקוצרת לקבלת אינדיקציה לקיומה או אי קיומה של חדשנות טכנולוגית בתוכנית המו”פ של החברה. ניתן להגיש את הבקשה עם ביצוע ההשקעה או במועד הסמוך לביצועה

מסלול שני – הגשת בקשה מלאה

תוגש בתום השנה הראשונה משנות ההטבה או בתום שלוש שנות ההטבה.

מה נדרש מהחברה ?

הקריטריון הראשון שיש לבדוק הוא בעצם הגדרת החברה כחברת מו”פ כלומר 75% מההוצאות הינן הוצאות מו”פ. ראשות המיסים החליטה שההגדרה של מהות הוצאות המו”פ ( כלומר מהן הוצאות המו”פ ) יהיה באחריות משרד המדען הראשי. נתייחס לשני סוגי חברות כדי לבחון עמידה בקריטריון זה

חברה תחת תכנית מדען – כלומר החברה אושרה מראש כחברת מו”פ ולכן זכאית לממש את הזכויות תחת חוק האנג’לים.

חברה שאינה תחת תכנית מדען – במקרה זה יש להגיש בקשה מסודרת כמעין תכנית מדען מקוצרת בה חייבת להיות מפורטת החדשנות וכן דוח אקסל, דוחות כספיים, הצהרת מנהלי החברה ואישור רו”ח על ההצהרה . בדוח זה קיימות מספר הקלות ביחס לתכנית מדען  כגון הכרה עד 50,000 ₪ כמשכורת, הכרה בכל הוצאות הפטנטים

( לשם הדגמה בתכנית מדען  ההכרה בשכר הינה עד גובה 25,000 ₪ וקיימת הגבלה על הוצאות הפטנטים).

קובץ האקסל המופיע ‘ בלינק הבא

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5B90B4E3-E268-4EBE-BA1F-0275AC4D906F.htm

וכן הצהרה כפי שמפורט בנוהל של המדען מיוחדיםhttp://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/189F42B4-E5E1-4540-AEC1-6414DACB0FCE/0/bakashaM120212.pdf

מהות ההוצאות:

 החברה צריכה להראות כי היא השתמשה לפחות ב 75% מההשקעה במשך שלוש שנים (מיום ההשקעה) להוצאות מו”פ.  על החברה לדווח כל שנה כמה הוצאות מו”פ מיוחסות להשקעה המזכה של כל משקיע, ביחד עם דוחות המס השנתיים על גבי טפסים מיוחדים: טופס רשות המיסים: 5952

אופן הדיווח: 

באופן מעשי, החברה צריכה לחשב את סך הוצאות המו”פ מרגע קבלת ההשקעה ועד סוף תקופת המס ( לדוג’ המשקיע הזרים השקעה לחברה ביוני 2012 ולכן מחשבים את ההוצאות בין יוני –דצמבר 2012 ).

 בטופס 5952 יפורטו סכומי ההשקעה של כל קבוצת משקיעים (הערה: ההשקעה ע”י קבוצת משקיעים נחשבת השקעה באותו חודש) ואת ייחוס המו”פ לכל  משקיע. השיוך יעשה בשיטת FIFO – ההוצאות ישויכו קבוצת המשקיעים הראשונה  עד הגעה ל- 75% ואז נתחיל לשייך את הוצאות המו”פ הבאות  לקבוצת המשקיעים הבאה.

יש לשים לב שגם השיוך למשקיע  בתוך קבוצת ההשקעה יעשה על פי היחס של כל משקיע מסך ההשקעה בקבוצה.

בנוסף, יש למלא טופס  שימולא ע”י החברה( 5950) וישלח לכל משקיע וכן כל משקיע ימלא את טופס 5951 שניהם יוגשו עם הדוח השנתי של המשקיע.

עינב אהרה, מנהל כספים של חברה ארינטה וכרמית אורון

לשאלות ניתן לפנות לכרמית במייל carmit@brooks-keret.co.il