אופציות לעובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה, מגברים את המעורבות שלהם ומהווה תחליף שכר ללא הזרמת מזומנים מצד החברה.

סעיף 102 בפקודת  מס הכנסה מהווה את הבסיס הנורמטיבי שמסדיר את נושא ההקצאות לעובדים ולנושאי המשרה.

מועד ההקצאה הוא מועד הענקת הזכות החוזית כלפיו אנחנו מבצעים את כל החישוב. זוהי הנקודה החשובה ביותר בה נעשית הענקת האופציות לעובדים בפועל. זכאים להטבה זו עובדים לרבות נושאי משרה למעט בעלי שליטה.

כל אופציה היא זכות חוזית שצריכה לעבור תקופה של הבשלה הנקראת גם VASTING.

המשמעות של ההקצאה באמצעות נאמן הוא מיסוי מופחת בשיעור של 25% במסלול רווח הון. בנוסף, בעובדים מרווחים פטור מתשלום ביטוח לאומי וכן קיזוז הפסדים מפעילות בבורסה.

מס הכנסה מקפיד במיוחד על תהליך הניהול של תהליך ההקצאה. במידה והתהליך לא  בוצע כפי שנדרש, מס הכנסה יפסול את התכנית ולא יאפשר את הטבת המס. המשמעות לעובדים בעת מימוש האופציות כפי שעשוי לקרות במקרה של ,EXIT העובדים ימוסו במס פירותי שיכול להגיע בסכומים משמעותיים עד 60% ( כולל ביטוח לאומי )

מה החברה צריכה לעשות על מנת לעמוד בתנאי סעיף 102 ?

במסלול זה, החברה תנפיק לעובדים אופציות אשר יופקדו בידי נאמן למשך תקופה של לפחות שנה מתום שנת המס שבה הוקצו.

התנאים להיכללות במסלול זה הם:

  1. הקצאת ניירות ערך של חברה מעבידה לעובד.
  2. הפקדת ניירות הערך בידי נאמן ממועד ההקצאה ועד לתום התקופה שנקבעה (12 חודשים ממועד ההקצאה);
  3. הודעה לפקיד השומה על-ידי החברה לאישור תוכנית האופציות/מניות שהוגשה 30 ימים לפחות לפני מועד ההקצאה;
  4. אישור התוכנית והנאמן על-ידי פקיד השומה, אי-מתן תשובה תוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה על התכנית נחשבת כאישור.