סעיף 20 לחוק האנג’לים קובע כי השקעה של יחיד במניות “חברת מטרה” (חברה עתירת מו”פ) תותר לו כהוצאה, וזאת בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף (להרחבה בעניין זה ראה מבזק מס 4/2011).

במסגרת חוק האנג’לים נקבעו תנאים לאפיון חברת מטרה שאחד מהם הינו כי פעילות החברה הינה “מחקר” ו”פיתוח” (והוצאות שהוצאו בגין אותן פעילויות) וזאת בהתאם להוראות חוק המו”פ ובלבד שניתן אישור המדען הראשי ביחס לכך.