• הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, נועדה לסייע לעסקים שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי באופן רגיל, וזאת לאור מחסור בביטחונות או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו לו בבנקים.
 • ההלוואות ניתנות בריבית עפ”י שיקולי הבנק ובטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה המאושרת.
 • יתרונות נוספים של הקרן הינם: סיוע לעסקים מכל תחומי העיסוק, הלוואות גם לעסקים חדשים וגם לעסקים קיימים וכן בחינה של הבקשה להלוואה לגופו של עניין מבחינה עסקית.

: דרישות הסף              

    המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.
 • מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ – מוגדר כעסק קטן. מחזור שנתי שגודלו בין 25-100 מיליון ₪ – מוגדר כעסק בינוני.

      במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.

       במסלול עסקים בהקמה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה. 

 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

       קרן לעסקים קטנים וחברות הזנק: 

 • עפ”י הגדרות הקרן אין מניעה בתנאי הסף מחברות סטארט אפ להגיש בקשה לקרן, כאשר כל בקשה נבדקת לגופו של עניין. חשוב להבהיר כי יכולת ההחזר להלוואת הקרן נבדקת בהתאם לתזרים הצפוי מפעילות שוטפת של העסק ולא מהזרמות כספים ממקורות אחרים. בבדיקה בקרן יינתן דגש בבדיקת שלבי מוכנותו של המוצר לשיווק, קיומן של הצהרות כוונות מלקוחות/הזמנות/תחילת מכירות, פוטנציאל שוק וכמובן הון עצמי, סכומים שהושקעו עד כה וכו’.
 • בהתאם להוראות החשכ”ל אין מניעה להגיש בקשה לקרן גם לעסקים שזכו לסיוע ממשלתי אחר, אלא אם העסק קיבל בעבר הלוואה כלשהי בערבות מדינה.
 • התהליך כולו לוקח בממוצע כחודש וחצי, אך לעיתים בבקשות שבהן קיימת בעיתיות, או שאין הסכמה מידית בין הגוף המתאם לבנקים, משך הזמן יכול להתארך, לאור בקשות להסברים והשלמת חומר נוסף.

         לפרטים נוספים אנא פנו ל- Carmit@brooks-keret.co.il